کلید فیوز گردان قابل قطع زیر بار پیچاز الکتریک

کلید فیوز گردان قابل قطع زیر بار پیچاز الکتریک

کلید فیوز گردان قابل قطع زیر بار 160 امپر پیچاز الکتریک

کلید فیوز گردان قابل قطع زیر بار 250 امپر پیچاز الکتریک

کلید فیوز گردان قابل قطع زیر بار 400 امپر پیچاز الکتریک

کلید فیوز گردان قابل قطع زیر بار 630 امپر پیچاز الکتریک