کلید فیوز عمودی پیچاز الکتریک

کلید فیوز عمودی پیچاز الکتریک

کلید فیوز عمودی 160 امپر قطع تکفاز / سه فاز پیچاژ الکتریک

کلید فیوز عمودی 250 امپر قطع تکفاز / سه فاز پیچاژ الکتریک

کلید فیوز عمودی 400 امپر قطع تکفاز / سه فاز پیچاژ الکتریک

کلید فیوز عمودی 630 امپر قطع تکفاز / سه فاز پیچاژ الکتریک